Laboratory for the physics of transport phenomena

Students

Call for students - Diploma thesis in Solid State Physics

Teme za za diplomske radove u 2012

Mentor
dr.sc. Ana Smontara

Studijski smjer
Fizika (istraživački)

Tema
Transportna svojstva dopiranih 122 željezo-pniktida

Pniktidi su relativno nova porodica slojastih materijala. Kod njih se mogu javiti uređenja kao što su magnetsko uređenje i val gustoće spina. Dopiranjem elektronima ili šupljinama magnetski prijelazi se potiskuju u korist supravodljivog prijelaza. Neki dopirani pniktidi imaju relativno visoku temperaturu supravodljivog prijelaza (TC oko 50 K) te se stoga ubrajaju u visokotemperaturne supravodiče. Zanimljivo je da se u supravodljivu fazu može ući i primjenom tlaka na ne dopirani materijal. Cilj rada je steći bolji uvid u elektronsku strukturu materijala kao i mehanizme transporta naboja, mjerenjem eletrične otpornosti i termostruje pod visokim tlakovima i u širokom temperaturnom rasponu (od 2 K do temperatura znatno viših od sobne temperature).

Mentor
dr.sc. Ana Smontara

Studijski smjer
Fizika (istraživački)

Tema
Utjecaja tlaka na elektronska svojstva interkaliranih dihalkogenida

Dihalkogenidi spadaju u slojaste materijale u kojima se kao posljedica kvazi-dvodimezionalnosti javlja čitav niz zanimljivih efekata kao što je val gustoće naboja, val gustoće spina, supravodljivost, antiferomagnetizam, feromagnetizam itd. Zbog slojevitosti strukture, dihalkogenide je moguće interkalirati atomima prijelaznih metala i na taj način mijenjati njihova elektronska svojstva te time inducirati ili potisnuti gore spomenute pojave. Primjena hidrostatskog tlaka može imati vrlo sličan učinak kao i interkaliranje, te stoga predstavlja važnu metodu u istraživanju fizikalnih pojava i svojstava tih materijala. U okviru rada bi se mjerila transportna svojstva (termostruja i električna otpornost) na visokim tlakovima Co1/3NbS2, koji je posebno zanimljiv zbog magnetskog faznog prijelaza te njegovog potiskivanja uvođenjem tlaka.

Mentor
dr.sc. Ana Smontara

Prikladno za smjer
Fizika (istraživački), prof.fizike i informatike, prof. fizike

Tema
Proučavanje transportnih svojstava aproksimanata kvazikristala

Pojam „kompleksni metalni spojevi“ obuhvaća vrlo velik broj spojeva karakteriziranih izuzetno velikim jediničnim ćelijama koje mogu sadržavati i više od tisuću atoma. Jedna od klasa kompleksnih metalnih spojeva su aproksimanti kvazikristalna, čije su jedinične ćelije izgrađene od politetraedarskih struktura prisutnih u kvazikristalima. Istovremena prisutnost periodičnosti na prostornoj skali dugoga dosega te neperiodične politetraedarske uređenosti na skali kratkoga dosega kod ovih sistema dovodi do ispreplitanja prostorne lokaliziranosti i delokaliziranosti atomskih titranja i nositelja električnog naboja. U okviru diplomskog rada istraživat će se transportna svojstva monokristala Taylorove faze Al-Mn-Fe, mjerenjem temperaturne ovisnosti električne i toplinske vodljivosti te termostruje. Dobiveni rezultati analizirat će se u okviru postojećih teorijskih modela za transport naboja i topline u kompleksnim metalnim spojevima.

Odobrene teme mogu se naći na http://www.pmf.unizg.hr/phy/nastava/diplomski_radovi
 

Diplomski radovi za bolonjske studije obranjeni u 2011 godini

Mentor:
dr.sc. Ana Smontara

Hallov efekt monokristala aproksimanata dekagonalnih kvazikristala

Mentor:
dr.sc. Ana Smontara

Termoelektrični materijali kao potencijalno novi izvor energije

Seminar works

 

PhD Students

 BSc Kristijan Velebit      Institut za fiziku, Zagreb
 

Finished Thesis

PhD Thesis

Petar Popčević,
Anizotropija transportnih svojstava aproksimanata dekagonalnih kvazikristala
Faculty of Science, Zagreb University (2010). PDF (4 273 kB)
 
Denis Stanić,
Transport naboja i topline kompleksnih metalnih spojeva Al73Mn27-x(Pd,Fe)x
Faculty of Science, Zagreb University (2009) PDF (3 145 kB)
 
Željko Bihar,
Istraživanje transportnih i magnetskih svojstava novih kvazikristalnih spojeva iz
obitelji ξ'-Al-Pd-Mn

Faculty of Science, Zagreb University (2005) PDF (1 699 kB)
 
Ante Bilušić,
Proučavanje procesa toplinskog transporta u kvazikristalima, niskodimenzionalnim sistemima i fulerenima
Faculty of Science, Zagreb University (2003) PDF (5 484 kB)
 

Master Degree

Željko Bihar,
Transportna svojstva kvazikristala iz skupine Al-Cr-Fe
Faculty of Science, Zagreb University (2004) PDF (2 071 kB)
 
Ante Bilušić,
Ispitivanje transportnih svojstava kvazikristala Al-Cu-Fe
Faculty of Science, Zagreb University (1999) PDF (2 784 kB)
 

Diploma Works

Danijel Cmrk,
Hallov efekt monokristala kompleksnih metalnih slitina
Faculty of Science, Zagreb University (2011) PDF (2 511kB)

Danijel Kolarić,
Kvazikristali kao potencijalni termoelektrični materijali
Faculty of Science, Zagreb University (2011) PDF (2 279 kB)

Igor Smiljanić,
Mjerenje termostruje u Bi2Sr2Ca1-xPrxCu2O8+δ u širokom temperaturnom području
Faculty of Science, Zagreb University (2004)

Mirta Herak,
Ispitvanje transportnih svojstava RuSr2GdCuO2
Faculty of Science, Zagreb University (2001)

Marko Budimir
Mjerenje Onsagerovih koeficijenata na (TaSe4)2I
Faculty of Science, Zagreb University (2000)

Željka Budrović,
Toplinska i termoelektrična svojstva ikozaedarskog Al72Pd19.5Mn8.5 kvazikristala
Faculty of Science, Zagreb University (2000)

Iva Tkalčec,
Anizotropija toplinske vodljivosti (TaSe4)2I
Faculty of Science, Zagreb University (2000)

Ivan Bešlić,
Toplinska i termoelektrična svojstva i-Al62Cu25, 5Fe12, 5 kvazikristala
Faculty of Science, Zagreb University (1999)

Silvija Gradečak,
Toplinska vodljivost i strukturna analiza novog sistema "tvrdog ugljika"
Faculty of Science, Zagreb University (1999)

Ante Bilušić,
Toplinska vodljivost kvazijednodimenzionalnog sistema (TaSe4)2I dopiranog različitim koncentracijama metalnog atoma Nb u okolini Peierlsovog prijelaza
Faculty of Science, Zagreb University (1997)

Rodinis Davor,
Ispitivanje utjecaja međudjelovanja deformacija valova gustoće naboja i kvaziperiodičkih strukturnih nepravilnosti kristalne rešetke na termostroju niskodimenzionalnog anorganskog sistema (NbSe4)3.33I
Faculty of Science, Zagreb University (1993)
 

Institute of Physics, Zagreb, 2013.